Privacy Policy

August 2, 2022

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Ailux Photography. In deze verklaring verschaft Ailux Photography informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Ailux Photography. Ailux Photography gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04-11-2022. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ailux Photography verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Ailux Photography om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Ailux Photography verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Ailux Photography, gevestigd aan Oeverkruid 2, 9738 AK te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88015629 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Bij invullen contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht


Verzameldoelen
Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Ailux Photography bovenstaande gegevens van u verzamelt. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Ailux Photography is een voorwaarde om een overeenkomst met Ailux Photography te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Ailux Photography aan te gaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal zeven jaar, met inachtneming van de wettelijke criteria. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria: welk soort gegevens Ailux Photography opslaat en/of Ailux Photography de gegevens nodig heeft voor het verbeteren van haar diensten en/of Ailux Photography de gegevens nodig heeft als statistische gegevens.

Ailux Photography kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Ailux Photography verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Het is mogelijk dat Ailux Photography bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is.
Deze partijen zijn:

 • TransIP
  • Bestanden en databases van de websites
  • Servergegevens
  • Domeingegevens
 • WeTransfer
  • Bestanden
  • E-mailgegevens
 • Jortt
  • NAW-gegevens
  • Financiële gegevens


Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Ailux Photography en heeft Ailux Photography de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Ailux Photography hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Ailux Photography zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Ailux Photography gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Ailux Photography
Oeverkruid 2a-I
9738 AK Groningen
aileen@aileenbus.nl
0616646174